Sklep

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.littlebitofmakeup.pl

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Littlebitofmakeup.pl prowadzonego przez Magda Wojciechowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magda Wojciechowska ul.Witosa 20/7 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 9950166180, e-mail: littlebitofmakeup@gmail.com  oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

  2. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;

  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem ; www.littlebitofmakeup.pl

  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.littlebitofmakeup.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;

  5. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;

  6. Usługa – dostępna w Serwisie usługa konsultacji przeprowadzana zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;

  7. Sprzedawca – Magda Wojciechowska, NIP: 9950166180, prowadzący sprzedaż i świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu;

  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu lub Usługi.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów lub Usług, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

 2. Klient w celu zakupu Produktów lub złożenia Zamówienia na Usługi zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty lub Usług, które zamierza zamówić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Usługi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.

 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów.

 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty i Usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu. 

 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.

 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

 5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

 6. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

 7. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

 8. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

 3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

  1. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności

 5. Płatności są obsługiwane przez z siedzibą w , przy ul. , kod pocztowy: , KRS: .

 6. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

 7. Dostawa Produktów jest darmowa.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta mogą zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:

  1. nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

  2. zawarcia Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Podczas składania Zamówienia na Usługę, Klient wskazuje tematykę konsultacji oraz podaje proponowany termin jej przeprowadzenia. W toku składania Zamówienia informowany jest o przedziale czasowym, w jakim Usługa zostanie zrealizowana.

 2. Dokładny termin realizacji Usługi ustalany jest z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji w szczególnych przypadkach.

 3. W celu przeprowadzenia konsultacji Klient powinien dostarczyć materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.

 4. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych narzędzi do komunikacji elektronicznej bądź poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail.

 5. Czas trwania jednej konsultacji wynosi do jednej godziny. Jeżeli konsultacja ulega przedłużeniu, Klient zostanie o tym poinformowany i zobowiązany jest do dokonania opłaty uzupełniającej.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.

 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów może być konieczne posiadanie konta w Serwisie.

 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,

  4. dostęp do Internetu,

  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

 5. Sprzedawca zapewnia dostęp do Serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych w funkcjonowaniu Serwisu, które nie będą trwały dłużej niż 16 godzin w miesiącu. O ewentualnych dłuższych pracach konserwacyjnych lub ewentualnych awariach Sprzedawca zobowiązuje się zawiadamiać Klientów, którzy korzystają z Produktów poprzez Serwis.

 7. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres lub listownie na adres Sprzedawcy.

 8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności https://www.littlebitofmakeup.pl/prosba-o-dostep-do-danych/

 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Magda Wojciechowska ul.Witosa 20/7 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 9950166180 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Magda Wojciechowska ul.Witosa 20/7 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 995016180

10. PRAWA AUTORSKIE, DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, poza plikami wyraźnie przeznaczonymi do samodzielnego uzupełnienia i wykorzystania, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

 5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.

 6. Dostęp do poszczególnych Produktów umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności kursów online udzielany jest bezterminowo, tj. aż do wycofania danego Produktu ze sprzedaży przez Sprzedawcę. Zakończenie dostępności tego rodzaju Produktów nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od nadania dostępu Klientowi. O zakończeniu dostępności Produktu Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca i umożliwi mu pobranie treści dostępnych w ramach Produktu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 2.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1,01,2021 roku.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.